Kwaliteit

Kwaliteitsmeting

Als moderne logopedie-praktijk willen we steeds de beste en meest effectieve manier van behandelen gebruiken.
Daarnaast meten we voortdurend het effect van de logopedie en de tevredenheid van onze patiënten. Graag horen we tijdens en na afloop van het behandeltraject hoe u de therapie heeft ervaren.

U wordt na afloop van de therapie via e-mail gevraagd een enquête in te vullen. Ook kunt u zelf op de website van Zorgkaart Nederland een waardering geven. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt door een hiertoe bevoegd extern bureau, Mediquest De geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt om verbeteringen door te voeren. De ziektekostenverzekeraars gebruiken deze gegevens eveneens om kwaliteit van de logopedie-praktijk te meten en om patiënten te adviseren. We stellen het invullen door u dan ook zeer op prijs.
Mocht u direct feedback willen geven over de praktijk of over een van de medewerkers, dan kunt u zich vanzelfsprekend ook wenden tot de praktijkeigenaar, Hanneke Erasmus.

gemiddeld rapportcijfer logopedisten afgelopen jaar:  Logopedie-Extra  9
bron: anonieme vragenlijst Mediquest

 Overige kwaliteitseisen en wetgeving waaraan Logopedie-Extra voldoet:

*  de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

*  de beroepscode voor logopedisten ( op te vragen via uw logopedist)

* de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG )

* aanbevelingen van de beroepsvereniging,  de NVLF ( Nederlandse Beroepsvereniging voor logopedisten)

*Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld houden wij ons aan de meldcode Meldcode Logopedie en Kindermishandeling en Huiselijk geweld